top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

Niepewność pomiaru alkomatem - jak może wpłynąć na karę?


Za stan nietrzeźwości uznaje się sytuację, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość oraz taką, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Z kolei pojęcie „po użyciu alkoholu” obecne jest na gruncie prawa wykroczeń. Oznacza sytuację, gdy stężenie alkoholu we krwi mieści się w granicach 0,2 - 0,5‰ albo, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1 - 0,25 mg w 1 dm3 (art. 46 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 roku poz. 487 ze zm.). Zwrócić należy uwagę, iż definicja ta odwołuje się do zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a nie do wyniku pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wskazanym przez urządzenie.


Wyniki badania alkomatem na zawartość alkoholu są zatem dowodami, które podlegają swobodnej ocenie Sądu.


Zatem zanim Sąd przypisze czyn to musi ustalić czy dotyczy przepisu z art. 178 a § 1 k.k. czy z art. 87 § 1 k.w. nie może ujść uwadze Sądu konieczność dokonania oceny wyniku takiego badania pod kątem niepewności pomiarowej alkomatu.


Niepewność pomiarowa alkomatu wskazuje bowiem z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu. Niepewność pomiaru alkomatu wynosi najczęściej od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Podane w świadectwie

wzorcowania dokładne wyniki wzorcowania wraz z niepewnością pomiaru pozwalają na wyznaczenie błędu konkretnego egzemplarza analizatora wydechu. Jest to bardzo istotne, szczególnie jeśli wynik pomiaru wynosi dokładnie tyle, ile stanowią granice określające „stan po spożyciu alkoholu" i „stan nietrzeźwości". Newralgiczne są dwa punkty pomiarowe - 0,1 mg/dm3 (od tej wartości - stan po użyciu alkoholu) i 0,25 mg/dm3 (powyżej tej wartości - stan nietrzeźwości). Dokładna wiedza na temat błędów wskazań w tych punktach oraz uwzględnienie niepewności pomiaru może pomóc jednoznacznie rozstrzygnąć, czy badana osoba naruszyła przepisy prawa." (por. Ryszard A. Stefański, Komentarz do art. 87 Kodeksu wykroczeń, pkt 3.5.9, Lex). Przy ustalaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu należy zatem wziąć pod uwagę to, że wynik badania jest obarczony niepewnością pomiaru, w szczególności gdy wynik ten jest (tak jak w niniejszej sprawie) na granicy odpowiedzialności za wykroczenie.


Czasem niepewność umożliwia uniewinnienie... Zadzwoń, a pomogę Ci w Twojej sprawie.

27 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page